بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی

چکیده:
این پژوهش با استفاده از الگویی کارکردی مورد مطالعه مفهوم اقتصاد مقاومتی و الزامات و اهداف آن را مورد مطالعه قرار می دهد و با استفاده از آن ابعاد فرهنگی آن تبیین می شود. در این تحقیق به دنبال جایگاه مفهوم با اهمیت فرهنگ در اقتصاد مقاومتی هستیم. مفهوم فرهنگ ساختاریافته به شکل اقتصاد مقاومتی نیز دارای ابعادی است که در این پژوهش معرفی و تبیین شده است. نتیجه این پژوهش حکایت دارد که فرهنگ و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و مشخص می شود که اهداف اقتصاد مقاومتی با ابزارهایی محقق می گردد که همان ابعاد فرهنگی در حوزه رفتاری اقتصاد است. در واقع فرهنگ است که می تواند الزامات و در نهایت اهداف اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشد.
کلیدواژگان:
اقتصاد مقاومتی و فرهنگ سازی، فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگی، دیدگاه رهبری و اهداف اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی

مقاله ی منتشر شده در دوفصلنامه علمی پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی/ سال چهارم/ شماره ۱۰/ پاییز و زمستان ۱۳۹۳

دریافت مقاله ی کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *